პოლიტიკა

მკაცრი გზავნილები ევროპარლამენტიდან

მკაცრი გზავნილები ევროპარლამენტიდან

სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბაა, რომ სრუ­ლი­ად უზ­რუნ­ველ­ყოს სა­ა­კაშ­ვი­ლის უფ­ლე­ბე­ბი, რო­გორც პა­ტიმ­რი­სა და ბრალ­დე­ბუ­ლის. ამის შე­სა­ხებ სა­მე­ზობ­ლო პო­ლი­ტი­კი­სა და გა­ფარ­თო­ე­ბის სა­კი­თხებ­ში ევ­რო­კო­მი­სარ­მა ოლი­ვერ ვარ­ჰე­იმ ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­კი­თხზე სი­ტყვით გა­მოს­ვლის დროს გა­ნა­ცხა­და.

ევ­რო­კავ­ში­რი მზა­ო­ბას გა­მოთ­ქვამს, და­ეხ­მა­როს პარტნი­ო­რებს, მათ შო­რის მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის­თვის სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბის გა­წე­ვის კუ­თხით.

“ამ პარ­ლა­მენ­ტმა წინა თვეს ბა­ტო­ნი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ მი­ი­ღო რე­ზო­ლუ­ცია. წევ­რი სა­ხელ­მწი­ფო­ე­ბის სა­ხე­ლით [სა­ქარ­თვე­ლოს] იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტროს დე­მარ­ში გა­და­ვე­ცით და ჩვე­ნი მე­სი­ჯი ძა­ლი­ან მკა­ფიო იყო – სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის კა­ნო­ნი­ე­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბაა, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ერ­თა­შო­რი­სო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებ­თან შე­სა­ბა­მი­სად სრუ­ლი­ად უზ­რუნ­ველ­ყოს სა­ა­კაშ­ვი­ლის უფ­ლე­ბე­ბი, რო­გორც პა­ტიმ­რი­სა და ბრალ­დე­ბუ­ლის.

ევ­რო­კავ­ში­რი მზად არის ამ სა­კი­თხში პარტნი­ო­რებს და­ეხ­მა­როს, მათ შო­რის სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბის გა­წე­ვის მხრივ”, – თქვა ვარ­ჰე­იმ.

ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტა­რის, სვენ მიქ­სე­რის გან­ცხა­დე­ბით, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ე.წ. აგენ­ტე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონპ­რო­ექ­ტი გაწ­ვე­უ­ლია, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის რი­ტო­რი­კა და ნა­რა­ტი­ვი ევ­რო­ინ­ტეგ­რა­ცი­ის მხარ­დამ­ჭე­რი არ არის.

რო­გორც მიქ­სერ­მა ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტში სა­ქარ­თვე­ლოს შე­სა­ხებ მიმ­დი­ნა­რე დე­ბა­ტებ­ზე გა­ნა­ცხა­და, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მიერ აღ­ნიშ­ნუ­ლი კა­ნონპ­რო­ექ­ტის მი­ღე­ბის მცდე­ლო­ბა მა­გა­ლი­თია იმი­სა, თუ რა პრობ­ლე­მე­ბია სა­ქარ­თვე­ლო­ში.

“ქარ­თულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ევ­რო­კავ­ში­რის მხარ­და­ჭე­რა ძა­ლი­ან მა­ღა­ლია და ჩვენ სა­ქარ­თვე­ლოს ევ­რო­პულ მო­მა­ვალს ყო­ველ­თვის ვუ­ჭერ­დით მხარს. ჩვენ აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა და­ვუ­ჭი­როთ მხა­რი ამ მის­წრა­ფე­ბებს. ვნა­ხეთ ძა­ლი­ან ბევ­რი პრობ­ლე­მა – სა­სა­მარ­თლო რე­ფორ­მის და კა­ნო­ნის უზე­ნა­ე­სო­ბის მხრივ და სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის მიერ მცდე­ლო­ბა, რომ აგენ­ტე­ბის კა­ნო­ნი მი­ე­ღო, ერთ-ერთი მა­გა­ლი­თია იმი­სა, თუ რა პრობ­ლე­მე­ბია სა­ხელ­მწი­ფო­ში. ეს ძა­ლი­ან შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლია. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ეს კა­ნო­ნი გაწ­ვე­უ­ლია, სა­ხელ­მწი­ფოს რი­ტო­რი­კა და ნა­რა­ტი­ვი ევ­რო­ინ­ტეგ­რა­ცი­ის მხარ­დამ­ჭე­რი არაა“,- გა­ნა­ცხა­და სვენ მიქ­სერ­მა.

“სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბა იმ­სა­ხუ­რებს გახ­დეს ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რი, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ამას მისი მთავ­რო­ბა არ იმ­სა­ხუ­რებს” – ამის შე­სა­ხებ ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტარ­მა ვი­ო­ლა ფონ კრა­მონ­მა ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­კი­თხზე სი­ტყვით გა­მოს­ვლის დროს გა­ნა­ცხა­და.

ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტა­რის გან­ცხა­დე­ბით, ქარ­თვე­ლი ხალ­ხი გან­სხვავ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის­გან.

“კო­ლე­გე­ბო, ყვე­ლა ნი­ღა­ბი მოხ­სნი­ლია! სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის პო­ზი­ცია გა­მოჩ­ნდა, მაგ­რამ მო­სახ­ლე­ო­ბა ამ პო­ზი­ცი­ას არ მი­ი­ღებს. არ არ­სე­ბობს, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბა დაბ­რუნ­დეს უკან რუ­სეთ­ში. ქარ­თვე­ლი ხალ­ხი ძა­ლი­ან გან­სხვავ­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის­გან. ყვე­ლა გა­ვი­და გა­რეთ და გაგ­ვა­გე­ბი­ნა თა­ვი­სი ხმა ბრი­უ­სელ­ში, მოს­კოვ­ში და ა.შ არა მხო­ლოდ თბი­ლის­ში, ბა­თუმ­ში და ქუ­თა­ის­ში იყო გა­მოთ­ქმუ­ლი მო­საზ­რე­ბა, რომ თქვენ ვერ დაწ­ვავთ ჩვენ ევ­რო­პულ იდენ­ტო­ბას, ევ­რო­კავ­ში­რის დრო­შის დაწ­ვით, ჩვენ ვიბ­რძვით თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­თვის.

სა­ქარ­თვე­ლოს კონ­სტი­ტუ­ცი­ის მუხ­ლი მო­ი­თხოვს, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბამ უზ­რუნ­ველ­ყოს სა­ქარ­თვე­ლოს ევ­რო­კავ­შირ­ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბა.

ისი­ნი, ვინც პარ­ლა­მენ­ტში არი­ან, მათ უღა­ლა­ტეს თა­ვი­ანთ მო­სახ­ლე­ო­ბას, მათ სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბა აი­ძუ­ლეს ქუ­ჩა­ში გა­სუ­ლიყ­ვნენ. სა­ქარ­თვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბა იმ­სა­ხუ­რებს გახ­დეს ევ­რო­კავ­ში­რის წევ­რი, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ამას მისი მთავ­რო­ბა არ იმ­სა­ხუ­რებს“ – გა­ნა­ცხა­და კრა­მონ­მა.

მეტი

მსგავსი სიახლეები

Close